ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 สิงหาคม 2560 12:28

ข่าวสาร SNC

3
ส.ค.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
3
ส.ค.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
3
ส.ค.
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

กิจกรรมบริษัท

11 ส.ค.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด ระยอง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

7 ส.ค.

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)