ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 16:38

ข่าวสาร SNC

4
พ.ค.
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไข)
3
พ.ค.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
3
พ.ค.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

กิจกรรมบริษัท

24 พ.ค.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด สมุทรปราการ

19 พ.ค.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด ระยอง

15 พ.ค.

SNC Cooling Supply ในกลุ่ม SNC Former (มหาชน) ผ่านการประเมินโครงการหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในโครงการ Open Innovation