ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 เมษายน 2560 16:39

ข่าวสาร SNC

30
มี.ค.
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560
15
มี.ค.
บริการจัดรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2560
1
มี.ค.
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2560

กิจกรรมบริษัท

21 มี.ค.

Analyst Meeting 21 Mar 17

16 ก.พ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง ESG

13 ม.ค.

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธำนกรรมกำรบริหำร ให้กำรต้อนรับผู้บริหำรของบริษัทหลำยแห่งพร้อมทั้งเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของ CENTER FOR BUILDING COMPETITIVE ENTERPRISES หรือ CBCE