ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 10:01

ข่าวสาร SNC

21
ก.ย.
การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation ครั้งที่ 3/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19
ก.ย.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
1
ส.ค.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

กิจกรรมบริษัท

10 ต.ค.

การศึกษาและเยี่ยมชม สายการผลิตบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จำกัด(มหาชน)

6 ก.ย.

SNC เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2561 " คนไทย ตื่นรู้สู้โกง" ที่ไบเทค บางนา

11 ส.ค.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ