ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 เมษายน 2561 16:35

ข่าวสาร SNC

30
มี.ค.
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
23
มี.ค.
การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
15
มี.ค.
บริการจัดรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2561

กิจกรรมบริษัท

22 มี.ค.

Supplier Meeting Day

20 มี.ค.

คณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่นจำกัด

17 ก.พ.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด ระยอง