ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2560 04:40

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

9
พ.ย.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือ "หุ้นยั่งยืน" ประจาปี 2559
3
พ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" ประจำไตรมาสที่ 3 ปีที่ 2557
25
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" ประจำไตรมาสที่ 2 ปีที่ 2557

กิจกรรมบริษัท

16 ก.พ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คัดเลือก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง ESG

13 ม.ค.

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธำนกรรมกำรบริหำร ให้กำรต้อนรับผู้บริหำรของบริษัทหลำยแห่งพร้อมทั้งเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงของ CENTER FOR BUILDING COMPETITIVE ENTERPRISES หรือ CBCE

13 ม.ค.

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด ( มหาชน )