สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 นับว่า เป็นปีที่บริษัทฯได้ดำเนินการปรับ โครงสร้างการผลิตและการลงทุน ในหลายด้านทั้งการย้ายโรงงานผลิตและการลงทุนใหม่โดยได้มีการย้ายโรงงาน ประกอบเครื่องปรับอากาศจากแหลมฉบัง ไปโรงงานที่สร้าง ขึ้นใหม่ในบริเวณกลุ่มโรงงานของ SNC ภาคตะวันออก การปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์สายการผลิต และการลงทุนใหม่ ของกระบวนการพ่นสีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงและ ต้นทุนการผลิตที่ลดลง การลงทุนใหม่ของโรงงานฉีด พลาสติกเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใน ภาคตะวันออก รวมทั้งการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof) ขนาด 3.43 MW. เพื่อใช้เองในโรงงานทำให้ลดค่าใช้จ่ายพลงังานกระแสไฟฟ้าและการลงทุนสร้างแหล่งน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของกลุ่มโรงงานภาคตะวันออกทั้งหมด

ในด้านผลประกอบการ ปี2559 มียอดรายได้รวมทั้งกลุ่ม 7,468 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ที่มีรายได้รวม 8,140 ล้านบาท ส่วนผลกำไรปี 2559 มีกำไรสุทธิ 402 ล้านบาท ต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 410 ล้านบาท แต่หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิต่อยอดขายจะมีอัตราสูงกว่านอกจากนั้นบริษัทฯได้มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาลภายในองค์กรสร้างความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นที่น่ายินดีที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรผ่านกระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น อาทิเช่น การดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาอาชีพผู้ต้องขัง การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ เสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของบุคลากร อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการสร้างบุคลากรระดับปริญญาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับอาชีวศึกษา

จากการดำเนินงานในทุกๆด้าน บริษัทฯได้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศผลให้ SNC อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” เป็น 1 ใน 8 จากจำนวน 114 บมจ. ประจำปี 2559 นับว่าเป็นผลงานความสำเร็จและความภาคภูมิใจของทุกคนในองคก์ร และผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวต่อไปด้วยความมั่นคง ในทิศทางที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถและการเติบโตของธุรกิจดว้ยความยั่งยืนในปี 2560 และปีต่อๆไป