คณะกรรมการย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางชนิสา ชุติภัทร์

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมบุญ เกิดหลิน

นายสมบุญ เกิดหลิน

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ CG & CSR

นายสามิตต์ ผลิตกรรม

นายสามิตต์ ผลิตกรรม

รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการ CG & CSR / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

คณะการรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

พล.ต.ต. นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

พล.ต.ต. นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการ

นายสามิตต์ ผลิตกรรม

นายสามิตต์ ผลิตกรรม

รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการ CG & CSR / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

นายสมบุญ เกิดหลิน

นายสมบุญ เกิดหลิน

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ CG & CSR