ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2563 16:39

ข่าวสาร SNC

13
พ.ค.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
13
พ.ค.
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13
พ.ค.
แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

กิจกรรมบริษัท

8 ก.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น

25 มิ.ย.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ โรงพยาบาล และ สถานศึกษาใน จังหวัดยะลา

23 มิ.ย.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย ให้กับ โรงเรียนภักดีพรรณ จังหวัดชลบุรี