ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 15 มกราคม 2564 16:38

ข่าวสาร SNC

6
ม.ค.
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
6
ม.ค.
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
24
ธ.ค.
ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2564

กิจกรรมบริษัท

24 ธ.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น

23 ธ.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 700,000 ชิ้น

15 ธ.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย