ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2563 16:37

ข่าวสาร SNC

16
ธ.ค.
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2
ธ.ค.
ขอแจ้งวันหยุดบริษัท ประจำปี 2563
20
พ.ย.
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กิจกรรมบริษัท

11 ม.ค.

ท่านประธานฯ สาธิต ชาญเชาวน์กุล พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัทฯ ร่วม มอบของขวัญและการ์ดอวยพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิด แด่กรรมการบริษัทฯ คุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

6 ก.ย.

SNC รวมพลังอาสาสู้โกง

13 มิ.ย.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา