ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 05 สิงหาคม 2564 16:39

SNC

ราคาล่าสุด 14.70   THB
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10  (-0.68%)

รายงานประจำปี 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ข่าวสาร SNC

23
มิ.ย.
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
14
มิ.ย.
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
11
มิ.ย.
การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและบริหารโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์

กิจกรรมบริษัท

24 ธ.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น

23 ธ.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 700,000 ชิ้น

15 ธ.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย