นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 27 กรกฎาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP125/2009)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD6/2009)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 12/2012)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ The Kellogg School of Management และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2561 : 6/6

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2560 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 • 2555 - 2556 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)
 • 2552 - 2554 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง ศุลกากรกรมศุลกากร