นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 27 กรกฎาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ The Kellogg School of Management และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2554 - 2560 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หน่วยงานของรัฐ