นายสมบุญ เกิดหลิน

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 19 เมษายน 2547

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32
  • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 15

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 7,949 หุ้น คิดเป็น 0.002%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ผู้บริหาร
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2561 : 6/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ CG & CSR บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)