สาธิต ชาญเชาวน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 30 เมษายน 2552

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science, Textile Technology, University of Leeds, U.K
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการโรงงาน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83
 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 5
 • International Advanced Management Program, MIT, USA
 • หลักสูตรการป้องกันประเทศภาครัฐร่วม เอกชน วปรอ.4414
 • ทุน Hubert Humphrey Fellowship ด้าน Planning & Resource Management, MIT. USA.

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2561 : 5/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด