นายสมใจ เชาว์พานิช

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 มีนาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 180/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
  • 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
  • 2561 - 2562 อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา