นายเคนจิ โคดามะ

รองประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 1 มกราคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • Osaka Technical College

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) 1,768,511 หุ้น คิดเป็น 0.61%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)