นายสุรพล แย้มเกษม

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง :

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 179,210 หุ้น คิดเป็น 0.06%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2547 – 2557 กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)