นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 25 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาโท Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) เศรษฐศาสตร์ สาขา ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 517,000 หุ้น คิดเป็น 0.18%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2561 : 5/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพล่อน จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
 • 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทแพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด