นายสามิตต์ ผลิตกรรม

รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการ ESG / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 19 เมษายน 2547

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 33

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) 433,690 หุ้น คิดเป็น 0.15%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ผู้บริหาร
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
  • 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ESG กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)