Career

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม (สมุทรปราการ) Quantity 1 Position 20 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
 • ประสานงานในการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ
 • จัดฝึกอบรมตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
 • ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • ชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและบุคลิกภาพที่ดี
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
ช่างไฟฟ้า (สมุทรปราการ) Quantity 1 Position 20 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • รับแจ้งเหตุไฟฟ้าเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • ชาย-หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
ผู้จัดการโรงงาน - ผลิต Tool & Die (สมุทรปราการ) Quantity 1 Position 20 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • บริหารการผลิต ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • วางแผน และ ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น
 • ควบคุมต้นทุนในการผลิตให้สามารถแข่งขันได้
 • บริหารบุคคลากรตามสายบังคับบัญชา พัฒนาความรู้และทักษะพนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักร CNC ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี
 • มีทักษะในการจัดองค์กร
 • มีทักษะในการบริหารการผลิต การกำหนดแผนกลยุทธ์
 • มีความรู้ในระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
ช่างปรับฉีดพลาสติก (สมุทรปราการ) Quantity 2 Position 20 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • ตั้งเครื่องปรับฉีดพลาสติก
 • ควบคุมการทำงานเครื่องปรับฉีดพลาสติก
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านการปรับฉีดพลาสติก
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (สมุทรปราการ) Quantity 1 Position 20 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • ทำงานบัญชีทั่วไป รายรับ-รายจ่ายของบริษัท
 • ออกเอกสารวางบิล รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความตั้งใจในการทำงาน และรักความก้าวหน้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
พนักงานขับรถผู้บริหาร (สมุทรปราการ) Quantity 2 Position 20 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • รับส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ ที่ผู้บริหารสั่ง
 • ทำความสะอาดรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ
 • ตรวจสอบดูแลระบบเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปริญญาตรี
 • สุภาพ ไม่สูบบุหรี่
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • พักอาศัยในพื้นที่ ถ.สุขุมวิท อ่อนนุช มีนบุรี
 • มีใบอนุญาตขับขี่
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
Engineer QA & QC (สมุทรปราการ) Quantity 1 Position 20 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อลูกค้าด้านคุณภาพ
 • รับผิดชอบงานด้าน PPAP
 • ตรวจติดตาม Audit Supplier
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพในฝ่ายผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิต
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ในสาขา วศบ.อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ PPAP Internal audit Requirement ISO/TS16949 FMEA และ เครื่องมือวัด
 • มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ใช้ในการติดต่อลูกค้า)
 • สามารถสื่อสารติดต่อกับชาวต่างชาติโดยภาษาอังกฤษได้ดี (เขียน อ่าน พูด)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก
 • ชอบทำงานเป็นทีม
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
เจ้าหน้าที่ Internal Auditor (สมุทรปราการ) Quantity 2 Position 19 December 2016
ลักษณะการจ้าง:
 • ประจำ
รายละเอียดงาน:
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาในเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้
 • รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาได้
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติ:
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น มึความรับผิดชอบ มีวินัยการทำงาน และ สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตลอดเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาละเทศะ ยึดในหลักเหตุผลที่ถูกต้องและกล้าแสดงความคิดเห็น
 • มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นของผุ้อื่น
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:
 • เบี้ยขยัน, โบนัส, Incentive
Application within August 15, 2016

Interested person please send application letter written in English with resume to below address or apply to our e-mail address at hr@SNC.co.th

And here is our office address:

SNC Former Public Company Limited 8/8 Moo 2, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand