Activities

Back to news page
03 April 2014

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น AGM 2014

ที่ห้องประชุมบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด ( มหาชน ) อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจํานวนมาก โดย คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท และ ด็อกเตอร์ สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร นําผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ อาทิ มีคุณชัยภักดิ์ อังค์สุวรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม ดํารงตําแหน่งกรรมการแทน ด็อกเตอร์ ศรีเมือง เจริญศิริ ที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคามและได้รับเลือกตั้ง

ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามเกี่ยวกับการที่สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ ไอโอดี จัดทําโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด ( มหาชน ) ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมด้วย อยู่ระหว่างจัดทําแนวทางปฏิบัติ ซึ่ง คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ตอบว่า บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากัด ( มหาชน ) และบริษัทใน เครือ ยึดหลักบริหารงานด้วยความโปร่งใสและการมีธรรมาภิบาลที่ดี

ส่วน ด็อกเตอร์ สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ตนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านนี้โดยเฉพาะ และเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง ยิ่งต้องมีจริยธรรม ได้ปลูกฝังพนักงานของบริษัททุกวัน ให้สุจริต โปร่งใส ไม่คอร์รัปชั่น หากใครกระทําผิด จะให้ออกทันทีและดําเนินคดี

ด็อกเตอร์สมชยั กล่าวต่อไปว่าสําหรับการทําธุรกิจกับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็น บริษัทต่างประเทศหากบริษัทเราประพฤติมิชอบก็จะถูกแบล็คลิสต์และเช่นเดียวกัน เราจะไม่ทําธุรกิจ กับคนที่มีประวัติคอร์รัปชั่น ซึ่งเมื่อปี 2011 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั ( มหาชน ) เคยได้รับรางวัล องค์กรโปร่งใส จํากัด สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นอกจากนี้ ด็อกเตอร์ สมชัย ยังได้เปิดเผยถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ทําให้ผู้เข้า ร่วมประชุมทราบถึงทิศทางและ อนาคตของบริษัท อาทิ การร่วมทุนกับบริษัทจากต่างประเทศหลายแห่ง การลงทุนสร้าง โรงงานเพิ่มขึ้นที่จังหวัดระยองจากนั้นได้นําผู้ถือหุ้นชมบริเวณโรงงานและสายการผลิตสร้างความพอใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก