Activities

Back to news page
22 June 2017

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน)  จัดงาน Site Visit  ขึ้นที่โรงงาน จ.สมุทรปราการ โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงานฯ ทั้งนี้มีนักลงทุนและผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 36 คน