Activities

Back to news page
17 February 2018

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด ระยอง

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) จังหวัด ระยอง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน ) ให้การต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและนักลงุทน ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดระยอง