Activities

Back to news page
16 February 2019

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นและนักลงุทนที่มาเยี่ยมชมโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ