Activities

Back to news page
12 June 2020

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ล้านชิ้น จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ล้านชิ้น จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล และคณะนำมามอบให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี