Activities

Back to news page
06 September 2019

SNC รวมพลังอาสาสู้โกง

ประธานกรรมการบริหาร และ พนักงานเข้าร่วมงาน รวมพลังอาสาสู้โกง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงาน SNC ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา