Supplier Code of Conduct

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า

บริษัทฯ เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์” มีปรัชญาในการดำเนินการสู่ความยั่งยืนด้วยหลักการบริหาร SNC 3Cs อันได้แก่

CG บริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

CSR ความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ

Care การดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ร่วมงานกับบริษัทฯผู้ผลิต ผู้รับเหมา ผู้จัดส่ง (“คู่ค้า”) ซึ่งเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจโดยการร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาสู่ความยั่งยืนร่วมกัน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน บริษัทฯจึงได้จัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าขึ้น โดยมุ่งหวังให้คู่ค้าของบริษัทฯนำไปปฎิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ ปฎิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน มาตรการความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

 1. คู่ค้าควรดำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงมีบุคคล ที่มีอำนาจหน้าที่เพียงพอที่จะกำกับดูแล รักษา และสื่อสารมาตรฐานที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีวิธีการรายงานการประพฤติผิดที่ปกปิดไว้ และมีกลไกการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีวิธีการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม
 2. การบันทึกข้อมูล คู่ค้าต้องเก็บรักษาสมุดบัญชี บันทึก และบัญชี ตามข้อบังคับ กฎหมาย และหลักการทำบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ข้อกำหนดนี้รวมถึงข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนิติบุคคล การติดตามสินค้า บริการ ความปลอดภัยของพนักงาน และข้อกำหนด เอกสาร หรือบันทึกเพิ่มเติมใดๆ ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย หรือตามที่บริษัทฯฯ ร้องขอ
 3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด คู่ค้าควรตรวจสอบการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานที่จัดส่งสินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ และตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทาง ที่กำหนดสำหรับคู่ค้าฉบับนี้ คู่ค้าจะให้ความร่วมมือและให้อนุญาตบริษัทฯหรือบุคคลอื่นของบริษัทฯซึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดนี้ เมื่อบริษัทฯ ร้องขอ
 4. การรายงานข้อกังวล (Whistle Blowing) หากคู่ค้ามีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าหรือผู้ที่เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯหรือบุคคล ดำเนินการในนามของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือไม่เหมาะสม จะต้องแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้บริษัทฯทราบในทันทีที่ www.sncformer.com ในหัวข้อแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการ

 1. คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ได้แก่ ด้านสินค้า แรงงาน รวมถึงแรงงานต่างด้าว ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงมีใบอนุญาตที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. คู่ค้าต้องให้ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการต่อต้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น ห้ามมิให้คู่ค้าให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์อันมิควร ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยน์ขององค์กรของตน กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่องานร่วมกัน ทั้งในบริษัทฯ และองค์กรนอกบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการ งดการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง ยกเว้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดงความยินดีเท่านั้นโดยมีมูลค่าตามความจำเป็นและสมควร
 3. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ คู่ค้าต้องรายงานหรือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆ ระหว่างพนักงานคู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีอำนาจดำเนินการ
 4. การแข่งขันอย่างยุติธรรม คู่ค้าต้องไม่ให้ความร่วมมือกับผู้แข่งขันรายอื่นกระทำการไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงการร่วมกันกำหนดราคาประมูล เพื่อให้ตน หรือฝ่ายตนได้รับเลือก การกำหนดราคา การจัดสรรตลาด หรือข้อห้ามในการเลือกปฏิบัติที่จำกัดอิสระและการแข่งขันอย่างยุติธรรม
 5. ทรัพย์สินทางปัญญา คู่ค้าต้องไม่เผยแพร่สิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือข้อมูลใดๆ ที่คู่ค้าได้มาจากการทำธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ ข้อมูลที่คู่ค้าและบริษัทฯ ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลลูกค้า คู่ค้า ราคา ต้นทุน วิธีการ กลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ ข้อมูลที่เป็นความลับ คู่ค้าจะต้องรักษาความลับและปกป้องข้อมูล โดยเก็บรักษาให้ปลอดภัยและจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่ต้องการข้อมูล เพื่อการทำงานเท่านั้น หากพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ โดยไมได้รับอนุญาตไม่ว่าเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม คู่ค้าจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที
 6. สิทธิมนุษยชน คู่ค้าต้องเคารพในการหลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน และความปลอดภัย ของบุคลากร รวมถึงให้ความมั่นใจแก่พนักงานว่าจะไม่มีการปฏิบัติที่รุนแรง ไม่มีมนุษยธรรม รวมถึงการละเมิดทางร่างกาย วาจา และใจ หรือข่มขู่ไม่ว่าใน ลักษณะใดก็ตาม
 7. การใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ คู่ค้าต้องไม่ใช้หรือส่งเสริมการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจทุกประเภท รวมถึงแรงงานที่เกิดจากการบังคับ ทำสัญญา ผูกมัด หรือการค้ามนุษย์ รวมถึงแรงงานที่ผิดกฎหมาย
 8. การใช้แรงงานเด็ก คู่ค้าต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด ประเทศใดไม่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงาน ให้ถือว่าแรงงานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน หรืองานที่เสี่ยงอันตราย เว้นแต่กฎหมายในประเทศนั้น กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 9. ค่าจ้างและเวลาทำงานที่เหมาะสม คู่ค้าต้องปฎิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและชั่วโมงการทำงานที่บังคับใช้ทั้งหมด คู่ค้าต้องจัดชั่วโมงการทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงานสูงสุด การทำงานนอกเวลาวันหยุด วันลา และวันหยุดราชการให้เหมาะสม
 10. การไม่เลือกปฏิบัติ คู่ค้าต้องตัดสินใจการจ้างงาน รวมถึงการว่าจ้าง การจ่ายเงิน ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การสิ้นสุด และการพ้นจากตำแหน่ง ตามความสามารถ คุณสมบัติ และผลสัมฤทธิ์ รวมถึงไม่พิจารณาที่ลักษณะส่วนบุคคล
 11. จัดทำเอกสารการทำงาน คู่ค้าต้องจ้างพนักงานที่มีเอกสารอนุญาตตามกฎหมายในการทำงาน เอกสารอนุญาตต้องถูกต้องตามการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เหมาะสม
 12. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของสินค้า คู่ค้าต้องจัดเตรียมและส่งมอบสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ และบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย และตรงตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบในทันทีหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความปลอดภัยของสินค้า
 13. สภาพแวดล้อมการทำงาน คู่ค้าต้องจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน รวมถึงจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อลด ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในสถานที่ทำงาน และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น แผนการอพยพสำหรับแรงงานและพนักงาน มีการฝึกอบรม และฝึกซ้อมทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต

 1. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม คู่ค้าควรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมีใบอนุญาต มีการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตามตรวจวัดวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าค่าที่ตรวจวัดได้ในเรื่องต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง น้ำทิ้ง คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การปกป้องระบบนิเวศ อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 2. การกำหนดมาตรการป้องกันและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คู่ค้าควรกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต การบริการ และการขนส่ง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนดำเนินงาน ช่วงดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน โดยยึดหลักการป้องกันมลพิษ เช่น การลดของเสียที่เกิดขึ้น การระบายน้ำทิ้งและมลพิษทางอากาศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในองค์กร
 3. สารเคมีอันตราย คู่ค้าควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิตหรือการบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีความจำเป็นต้องใช้ คู่ค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของสารที่เป็นอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนหลีกเลี่ยงและจำกัดการใช้สารเคมีที่มีพิษ อันตราย หรือถูกห้ามใช้ เพื่อเป็นส่วนประกอบของสินค้าและบริการตามที่กฎหมายกำหนด