กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
20 มีนาคม 2561

คณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่นจำกัด

คณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่นจำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561