นโยบายขอคืนความยินยอม

นโยบายขอคืนความยินยอม

ตามที่ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้เคยให้ความยินยอมไว้กับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่าท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ดังกล่าวได้ โดยยื่นแบบฟอร์มการขอเพิกถอนความยินยอมของบริษัทฯ (“แบบฟอร์มฯ”) อนึ่ง หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม โปรดอ่านหมายเหตุประกอบนโยบายด้านล่างนี้โดยละเอียดก่อนยื่นแบบฟอร์มฯ และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ

หมายเหตุ

1. เมื่อท่านแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม บริษัทฯ จะระงับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องอาศัยความยินยอมของท่านเป็นฐานในการดำเนินการ และบริษัทฯ จะแจ้งให้ตัวแทน หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระงับการดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2. การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยได้รับความยินยอมจากท่าน และได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น ทั้งนี้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ การได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการดำเนินการอื่นใดระหว่างท่านกับบริษัทฯ

3. บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ หรือเอกสารประกอบการยื่นคำขอนั้นไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือเป็นการปฏิเสธคำขอตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รองรับ

4. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อการดำเนินการตามคำขอถอนความยินยอมของท่าน โดยอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการถอนความยินยอมของท่าน

แบบฟอร์มขอคืนความยินยอม