บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 14 บริษัท
ประกอบด้วย บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 7 บริษัทและ บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท บริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท

บริษัทย่อย

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด (SPEC)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด (COOL)
 • บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด (IMP)
 • บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด (PRD)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)
 • บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (ODIN)
 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC)
 • บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด (MSPC)
 • บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด (YALA)
 • บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด (SSMA)

บริษัทร่วม

 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด (SAWHA)