คณะกรรมการบริษัท

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นางชนิสา ชุติภัทร์

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายสมใจ เชาว์พานิช

นายสมใจ เชาว์พานิช

กรรมการอิสระ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการ ESG / กรรมการ / ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการอิสระ

นายเล็ก สิขรวิทย

นายเล็ก สิขรวิทย

กรรมการ

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการ