นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 30 เมษายน 2552

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science, Textile Technology, University of Leeds, U.K
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 83/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น 7/2562 (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 7/2558 (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร International Advanced Management Program Massachusetts Institute of Technology, USA ปี 2549
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 4414
 • หลักสูตร Planning & Resource Management Massachusetts Institute of Technology, USA ปี 2528

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ
 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีโฮมไอเดีย จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 • 2556 - พ.ค.2562 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
 • 2547 - ก.ค.2563 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ก.ค. 2563 กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด
 • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้