โครงสร้างบริษัท

  • AUTO หมายถึง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตยานพาหนะ
  • PART หมายถึง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น
  • OEM หมายถึง ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เก็บเครื่องมือ เป็นต้น
  • OTHER หมายถึง การดำเนินงานอื่นๆ เช่น ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์