นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (www.sncformer.com) (“เว็บไซต์”) มีการใช้คุกกี้ และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งนโยบายคุกกี้นี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายถึงความหมายของคุกกี้ วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ประเภทของคุกกี้ที่ใช้งาน รวมไปถึงการตั้งค่าคุกกี้ อนึ่ง โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้นี้แล้ว

ทั้งนี้ แนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และประกาศความเป็นส่วนตัว ควบคู่กับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกภายในนโยบายคุกกี้นี้อาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

1. ความหมายของคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้ ตัวคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน

2. วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ฟังก์ชั่นการดำเนินการของเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้การใช้งานของผู้ใช้งานดีขึ้น และแสดงข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในอนาคต นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ และลักษณะการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการปรับปรุงในอนาคต

3. ประเภทของคุกกี้ที่ใช้งาน?

    1) คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ ครอบคลุม และให้ท่านเข้าถึงข้อมูล และใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

    2) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล (Analytic/Performance Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยเรื่องการจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น มีความเหมาะสมมากขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น คุกกี้ประเภทนี้ยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกัน

4. การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ตามความต้องการของท่าน อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเว็บไซต์ได้ ดังนั้น การเข้าชมเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้นี้

ท่านยังสามารถเลือกปิดการทำงานของคุกกี้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคตก็ได้ อย่างไรก็ตาม การปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่าง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ได้ หรือได้อย่างไม่ราบรื่น