คณะกรรมการบริหาร

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นายสมบุญ เกิดหลิน

นายสมบุญ เกิดหลิน

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG

 นายเคนจิ โคดามะ

นายเคนจิ โคดามะ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสุรพล แย้มเกษม

นายสุรพล แย้มเกษม

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร