คณะกรรมการบริหาร

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการ ESG / กรรมการ / ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

นายสุรชัย ชัยณรงค์

นายสุรชัย ชัยณรงค์

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการ

นางสาวอัจฉรา นิวงษา

นางสาวอัจฉรา นิวงษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน