ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2562 16:39

ข่าวสาร SNC

9
พ.ค.
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บางส่วน)
7
พ.ค.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
7
พ.ค.
แจ้งการลาออกของกรรมการและเลขานุการบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

กิจกรรมบริษัท

16 ก.พ.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

12 ก.พ.

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

22 ม.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต