ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 16:38

ข่าวสาร SNC

16
ก.ย.
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5
ส.ค.
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5
ส.ค.
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

กิจกรรมบริษัท

6 ก.ย.

SNC รวมพลังอาสาสู้โกง

13 มิ.ย.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

28 พ.ค.

“ประธานกรรมการบริหาร ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เข้ารับรางวัล Cost Improvement ดีเด่น จากบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562”