ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

ONE STOP SHOP and SERVICE CENTER

EA-PARTS

EA-PARTS

ชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

AUTO-PARTS

AUTO-PARTS

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ

EA-OEM

EA-OEM

การรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

OTHERS

OTHERS

การดำเนินงานอื่นๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตน คาร์ไบค์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 มีนาคม 2562 12:18

ข่าวสาร SNC

22
มี.ค.
การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
5
มี.ค.
บริการจัดรถรับ-ส่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562
26
ก.พ.
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562

กิจกรรมบริษัท

16 ก.พ.

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

12 ก.พ.

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

22 ม.ค.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต