สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เศรษฐกิจของไทยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.2 สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 3.8 ปัจจัยสำคัญมาจากการส่งออกที่มีมูลค่ารวม 252.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 6.7 และเป็นการเติบโตในทุกตลาดสำคัญ รวมทั้งการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 40 ล้านคน ด้านสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมียอดการผลิต 19.8 ล้านเครื่องเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีการผลิตรวม 19.2 ล้านเครื่อง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปริมาณการผลิตทั้งปี 2.2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีการผลิต 2.0 ล้านคัน

ผลประกอบการในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,499 ล้านบาท ต่า กว่าปี 2560 ที่มีรายได้ 7,527 ล้านบาท ส่วนผลกำไรสูงขึ้นเป็น 431 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จำนวน 401 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญมาจากผลของการปรับโครงสร้างของธุรกิจการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตและการจัดการ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล องค์กรยั่งยืน หุ้นยั่งยืน นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น การต่อต้านคอรัปชั่นและบรรษัทธรรมาภิบาล ระดับ 5 ดาว ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญที่สะท้อนถึงระบบการบริหาร ธรรมาภิบาลขององค์กร และความสามารถของคณะผู้บริหารและพนักงาน

ทิศทางการดำเนินงานของปี 2562 ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากร การลงทุนในเครื่องจักรการผลิต ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองต่อลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบตรงตามกำหนด และราคาผลจากการที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมกับการแข่งขันในธุรกิจและสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงตลอดไป