สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 เกือบตลอดปี 2564 เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน ทำให้เศรษฐกิจของไทยไม่ฟื้นตัวและติดลบร้อยละ 1.6 อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกของไทยสามารถขยายตัวและมีส่วนสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยที่มีกำลังซื้อในประเทศถดถอย โดยในปี 2564 ขยายตัวถึงร้อยละ 18.8 คิดเป็นมูลค่าส่งออกกว่า 269 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นการขยายตัวทั้งกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ซึ่งบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ มียอดส่งออกกว่า 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึงร้อยละ 23.5

ผลการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัททั้งกลุ่ม สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยมียอดรายได้รวม 15,398ล้านบาท กำไร 636 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 และ 56 ตามลำดับ และเป็นการเติบโตที่สูงมากจากธุรกิจ OEM เพื่อการส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์งานโลหะต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศหลายรายที่มีความเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นฐานการผลิตหลัก

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2564 และการลงทุนขยายกำลังผลิตที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายปี รวมทั้งการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot & Automation) เพื่อพัฒนาให้ระบบการผลิตเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาสร้างบุคลากรรองรับ คณะกรรมการและผู้บริหาร จึงมีความมั่นใจในทิศทางธุรกิจที่ได้ดำเนินการจะสร้างความยั่งยืนในระยะยาว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด