สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การระบาดของโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยที่ในปี 2563 เศรษฐกิจติดลบถึงร้อยละ 6.1 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจาก 39.9 ล้านคนในปี 2562 เหลือเพียง 6.7 ล้านคน และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 6.1 ประกอบกับการที่ภาคการส่งออกและท่องเที่ยว ซึ่งมีมูลค่าทางเศษฐกิจสูงต่อ GDP ของประเทศทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างทุกระดับและการเลิกจ้างงานของธุรกิจที่ต้องปิดตัวหรือหยุดดำเนินการ กำลังซื้อที่ลดลงทั้งในและต่างประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมที่อยู่ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ มียอดการผลิตรวม 20.9 ล้านเครื่อง ลดลงร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับการผลิตปี 2562 อุตสาหกรรมยานยนต์มีปริมาณผลิตเพียง 1.4 ล้านคัน ลดลงถึงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับ 2.0 ล้านคันในปี 2562 และเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

การหดตัวของอุตสาหกรรมในประเทศส่งผลต่อการดำเนินงานส่วนหนึ่งของบริษัทฯ แต่จากการที่บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจและการลงทุนตั้งแต่ปี 2562 ตลอดถึงปี 2563 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกโดยตรง ทำให้ผลประกอบการปี 2563 เติบโตโดยมียอดรายได้รวม 8,961 ล้านบาท กำไร 407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และ 20 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าและประเภทผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้จากหลายช่องทาง ลดความเสี่ยงของธุรกิจ

ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นทุนรองรับการขยายงานที่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามแผน คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว และต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด