วิสัยทัศน์ SNC : SUPERSTORE

SNC Superstore เอส เอ็น ซี ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์
และบริการแบบครบวงจรใน อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องทำความเย็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

พันธกิจ

 • Quality First
  คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก
 • Differentiation
  สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า
 • Cost Effectiveness
  สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแข่งขันได้
 • Quick Response
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
 • Flexible Manufacturing System
  ปรับระบบการผลิตให้ยืดหยุ่นทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • Focus on Products and Stakeholders
  ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • Service Mind
  มีจิตวิญญาณและความตั้งใจในเรื่องการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท