กลุ่มลูกค้า และพันธมิตร

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 14 บริษัทประกอบด้วย บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 9 บริษัทและ บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท บริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท และ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน จำนวน 1 บริษัท โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีการประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้