ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 14 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 7 บริษัท และบริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท บริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท Part

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด (SPEC)
 • บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด (IMP)
 • บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด (PRD)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC)

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท Auto

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
 • บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด (COOL)
 • บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด (PRD)
บริษัทย่อยทางอ้อม
 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC)

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท OEM

บริษัทย่อยทางตรง
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท Other

บริษัทย่อยทางตรง
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
 • บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด (ODIN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
 • บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด (MSPC)
 • บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด (YALA)
บริษัทร่วม
 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด (SAWHA)