ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในกลุ่มทั้งสิ้น 14 บริษัทประกอบด้วย บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นโดยตรงจำนวน 9 บริษัทและ บริษัทย่อยที่ SNC ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท บริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท และ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน จำนวน 1 บริษัท โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีการประกอบธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท Part

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด (SPEC)
 • บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด (IMP)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลี อินซูเลชั่น จำกัด (SFHI)
 • บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด (SSMA)
บริษัทย่อยทางอ้อม
 • บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด (UMP)
 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC)

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท Auto

บริษัทย่อยทางตรง
 • บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด (COOL)
 • บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด (PRD)
บริษัทย่อยทางอ้อม
 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC)
บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
 • บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด (SSMA)

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท OEM

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด (SCAN)
บริษัทย่อยทางอ้อม
 • บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด (UMP)
 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)
บริษัทร่วม
 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด (SAWHA)

กลุ่มบริษัท
ประกอบธุรกิจประเภท Other

 • บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 2 (Branch 2)
บริษัทย่อยทางตรง
 • บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด (SAHP)
 • บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด (MSPC)
 • บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด (SSMA)
บริษัทย่อยทางอ้อม
 • บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด (IPC)
ปี 2558 9% กำไรสุทธิ
410 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2561-2562 ยังดำเนินนโยบายปรับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการยุบรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันมาไว้ด้วยกัน ใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินร่วมกัน ฐานการผลิตใหญ่จะอยู่ที่ระยองซึ่งมีทั้งระบบน้ำ ประปาและระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทั้งนี้บริษัทจะรักษารายได้งานต้นน้ำ ซึ่งเป็นงำนที่สร้างผลกำ ไร และมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายบริหาร หยุดดำเนินงานธุรกิจที่ไม่สร้างผลกำไร ดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น นำไปสู่ความยั่งยืน