คณะกรรมการย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางชนิสา ชุติภัทร์

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร

นายสุรชัย ชัยณรงค์

นายสุรชัย ชัยณรงค์

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการอาวุโส

คณะการรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาราณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ประธานคณะกรรมการ ESG / กรรมการ / ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร

นายสุรชัย ชัยณรงค์

นายสุรชัย ชัยณรงค์

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG