คณะกรรมการย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางชนิสา ชุติภัทร์

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นายสุรชัย ชัยณรงค์

นายสุรชัย ชัยณรงค์

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

นายรัฐภูมิ นันทปถวี

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการ ESG / กรรมการ / ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

นายสุรชัย ชัยณรงค์

นายสุรชัย ชัยณรงค์

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG