พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 25 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง (ตจวิทยา) แพทย์สภา
 • หลักสูตรผู้บริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่น 27 (บตส 27)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันพระปกเกล้าและ แพทยสภา ( ปธพ. 7.)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 5/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - 2562 นายแพทย์ ( สบ 8 ) โรงพยาบาลตำรวจ (เทียบเท่าผู้บัญชาการ )
 • 2560 - 2561 รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) โรงพยาบาล ตำรวจ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการ)
 • 2556 - 2560 นพ.(สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ (เทียบเท่าผู้บังคับการ)
 • 2553 - 2556 นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
 • 2551 - 2553 รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
 • 2548 - 2551 นายแพทย์ (สบ 5) โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ
 • 2538 - 2548 นายแพทย์เอกงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
 • 2531 - 2538 นายแพทย์โทงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ