นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 3 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)
 • หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (Public Director Institute - PDI)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2010
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 5/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทริชสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554 รองประธานกรรมการ บริษัทขนส่ง จำกัด
 • 2552 - 2554 กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • 2548 - 2551 กรรมการ บริษัทท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2547 - 2553 กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 • 2547 - 2550 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.)