นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 25 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร Senior Executive Program รุ่น 19. ศศินทร์
 • หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia รุ่น 1. มหิดล
 • หลักสูตร The Institute of Internal Auditor
 • หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงขององคก์รกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”รุ่นที่21

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มีการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2562 : 6/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิหอชมเมือง
 • 2557 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 • 2556 - 2557 รองผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2552 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย