ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 19 เมษายน 2547

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที่ 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Certificate in Management , University of California, Berkeley, CA, USA
 • Capital Market Academy Leader Program Class#10 Capital Market Academy
 • The Senior Executive Program (SEP) Class#19 Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • Advanced Security Management Program ASMP #5 The Association National Defence College of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DPCU)
 • Leadership Development Program (LDP 3)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 12,060,522 หุ้น คิดเป็น 4.19 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2560 : 7/7 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • 2557 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)