นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการ ESG / กรรมการ / ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • Master of Business Administration, HULT International Business School, MA, USA
 • Master of Science in Financial Investment and Risk Management, National Institute of Development Administration
 • Financial Derivatives, Kelley School of Business, IN, USA
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Integrating the SDGs into Sustainability Reporting, GRI Academy ปี 2564
 • Reporting on Human Rights with the GRI Standards 2021 Update, GRI Academy ปี 2564
 • Reporting with the GRI Standards 2021 Update, GRI Academy ปี 2564
 • Introduction to Sustainability Reporting and the GRI Standards 2021 Update, GRI Academy ปี 2564
 • Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors รุ่นที่ 303 ปี 2564
 • หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการองค์กร โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานขั้นสูง สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPO) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 16 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Global Reporting Initiative (GRI) G4 Certified Training Course PricewaterhouseCoopers

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 3.48%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรของ นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด