พล.ต.ท นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 25 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 180/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่น 27/2550 วิทยาลัยการตำรวจ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 7/2561 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
  • 2531 - 2562 นายแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ