นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 25 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Senior Executive Program รุ่น 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia รุ่น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร The Institute of Internal Auditor สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Risk management program for corporate leaders รุ่นที่ 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงคอก สกาย ทาวเวอร์ จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วตท. เพื่อสังคม จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพ
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 • 2562 ที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง