ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการอิสระ


คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
  •  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
  •  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  •  ประกาศนียบัตรวิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
  •  ประกาศนียบัตรการจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
  • มีส่วนผลักดันสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย และจัดตั้งเครือข่ายเพี่อความสามารถเชิงแข่งขันระดับประเทศ ในสาขาหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติผ่านทางสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
  • ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม “ฟีโบ้ (FIBO)” , FACO หรือ FIBO AGAINST COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  • ผู้ประสานงาน โครงการน้ำ กับ King Bhumipol Professor on Water Resource Management Dr. Dennis McLaughlin จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์ (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา
  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี โดยทำงานร่วมกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาตะวันออก