นายเล็ก สิขรวิทย

กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 20 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • Bachelor Business Administration Hosei University, Tokyo
 • MBA Business Administration Tarleton State University, Texas
 • Research Fellowship Business Administration Kobei University, Kobe
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Country Group Securities PCL.
 • ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ Siam Steel International PCL.
 • 2542 - 2564 กรรมการผู้อำนวยการ Asia Pus Advisory Co., Ltd.
 • 2534 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ I.G.S. Co., Ltd.
 • 2528 - 2533 ผู้อำนวยการ Coopers & Lybrand Associates Co., Ltd.