นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ESG / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 13 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • Master of Engineering Shizuoka University, Japan
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน :
  • 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
  • 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด
  • 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
  • 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
  • 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
  • 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด