นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 3 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 129/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 4414
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (Public Director Institute - PDI)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ริช สปอร์ต จำกัด
 • 2556 - 2563 รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์