นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 20 ธันวาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • Master of Business Administration University of Missouri-Columbia, USA
 • ปริญญาตรี พศ.บ.(เกียรตินิยม) สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านการคลัง สถาบันไอเอ็มเอฟ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านบริหารศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 23/2545

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • 2556 - 2562 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
 • 2556 - 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ฮีดากาโยโก เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท บางนาพัฒนกิจ จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิ จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน