ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 19 เมษายน 2547

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ ภาครัฐและภาคเอกชน(รุ่นที่ 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Certificate in Management, University of California, Berkeley, CA, USA
 • Capital Market Academy Leader Program (CMA) Class 10 Capital Market Academy
 • The Senior Executive Program (SEP) Class 19 Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
 • Advanced Security Management Program (ASMP) Class 5 The Association National Defence College of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 31
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 55
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DPCU)
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) Class 3
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 25
 • หลักสูตร Advanced Master of Management (AMM) Class 1 Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 12,060,522 หุ้น คิดเป็น 4.19 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปี 2561 : 6/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2547 - ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด
 • 2557 - 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • 2557 - 2561 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2561 อนุกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2557 - 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2559 - 2561 ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2559 - 2561 อนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)