ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 19 เมษายน 2547

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • รัฐประศาสนศาตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 55/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 2/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leader Program (CMA) รุ่น 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน/
 • หลักสูตร The Senior Executive Program (SEP) รุ่น 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย/
 • หลักสูตร Advanced Master of Management (AMM) รุ่น 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 5.76%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ เอเชีย จำกัด
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอุส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีคอท เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮอร์คิวลิส ออยล์ จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเจีย แอนด์ ลาโซ่ โคออพเปอเรชั่น จำกัด