นายรัฐภูมิ นันทปถวี

กรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม :
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 14/2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) : 0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2558 - 2563 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2550 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูที ออดิท จำกัด