กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
27 พฤศจิกายน 2561

"บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ( Outstanding Investor Relations Awards ) ประจำปี 2561

“บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ( Outstanding Investor Relations Awards ) ประจำปี 2561