กิจกรรมบริษัท

กลับหน้าข่าวสาร
15 ธันวาคม 2563

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผู้จัดการ เเละตัวเเทนจากบริษัทเข้ารับรางวัล Best Company Performance Awards รางวัล Outstanding CEO Awards รางวัล Outstanding Investor Relations Awards และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) Awards ประจำปี 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563